Pressemeddelelse 1 – august 2017.

Borgerlisten - din stemme – Tønder version 2.0!

”Ny kurs. Sæt kræfterne fri og barren højere. Lyt til og udvis respekt for borgernes ønsker, idéer og behov”. Med dette budskab lanceres en Borgerliste forud for Kommunalvalget den 21. november.

Initiativtagere til Borgerlisten er Thomas Ørting Jørgensen, Grøngård/Lydersholm og Lars Thomsen, Sæd. Der indkaldes til stiftende generalforsamling torsdag den 14. september kl. 17.00 i Tønderhallerne.

Hvorfor en Borgerliste?

I år fejrer kommunesammenlægningen sit 10 års jubilæum. I Tønder Kommune er meget gjort for at sikre en økonomi i balance og budgetter der holder. Svære beslutninger er taget. Skolenedlæggelser, samling af forvaltningen, løbende besparelser. Vilkårene har været vanskelige for byrådet i Tønder  Kommune. Dette anerkender initiativtagerne. Men at fortsætte i samme spor de næste 10 år vil være en falliterklæring.

Derfor udtaler initiativtagerne Lars Thomsen og Thomas Ørting Jørgensen:

- ’’Fortsætter vi i samme defensive spor vil affolkningen fortsætte, indtægterne til fællesskabet bliver færre, kvaliteten i skoler og ældrepleje vil blive ringere, flere sammenlægninger og besparelser vil blive nødvendige. En negativ spiral, der øger risikoen for, at vi hver især bliver os selv nærmest, at alle plejer særinteresser, at vi ender som kustoder for dagsturister. Kort sagt, at vi som kommune ender som bistandsklient’’.

Initiativtagerne fortsætter: ’’Vi skal som fællesskab turde tale højt om og konfrontere udfordringen, at vi bliver stadigt færre. Vi skal blive enige om en langsigtet og ambitiøs tilgang til hvad vi selv kan gøre for at vende udviklingen. Det ansvar kan vi ikke overlade til regering, folketing og Fonde. Det ansvar skal vi selv påtage os. Ikke kun på tværs af partier i Byrådet. Hver især. Vi skal turde sætte en ny kurs. Tønder version 2.0’’.

Vi kan ikke ophæve tyngdeloven - mange af vore unge vil søge mod de større uddannelsesbyer uanset hvad. Men vi kan sikre at vore børn og unge har de bedste forudsætninger for at klare sig godt i livet, at de bliver gode selvforsørgende samfundsborgere uanset deres valg. At de har jobmuligheder hvis de vælger at blive. Gør vi det, øges chancerne for at vi til gengæld tiltrækker nye familier der tilvælger en bedre balance mellem arbejds- og familielivet i visheden om at deres børn samtidig får de bedste muligheder for trivsel, dannelse og uddannelse. At de som familie bliver en del af et stærkt fællesskab. Trenden af børnefamilier der søger mod landet er nemlig stigende.

En anden trend er, at ressourcestærke seniorer frigør boligkapital og søger mod de landdistrikter der tilbyder stærke fællesskaber, kultur, natur, oplevelser og livskvalitet. Steder som samtidig giver dem mulighed for nemt at komme til Aarhus, København, Hamborg og Berlin eller ud i verden. Det meste af den ’pakke’ har vi mulighed for at tilbyde, hvis vi vil det. Det kræver en ny kurs.

Borgerlisten ønsker en kommune med mere nærdemokrati, borgerinddragelse og tillid mellem borgere og politikere. Byrådet skal udstikke rammerne og retningen for 4 år ad gangen og prioritere økonomien i forhold hertil. Forvaltningen skal facilitere og understøtte retningen, og Lokalråd/Borgerforeninger skal tage større ejerskab af egen bosætning og trivsel. ’’Systemet’’ og regneark må ikke tage magten fra borgerne og demokratiet.

Hvad vil vi?

Borgerlisten vil arbejde for at Kommunens strategi og måden vi tænker på tager udgangspunkt i at få vendt den vedvarende affolkning til øget bosætning. Kun derved kan der skabes øget velfærd og trivsel på den lange bane. Kun derved kan de politiske diskussioner og prioriteter ses i den rette sammenhæng.

Borgerlisten i Tønder Kommune ønsker at give mere selvbestemmelse til Lokalråd og Borgerforeninger i landsbyer og sogne for at skabe øget trivsel og bosætning så mange steder som muligt. Der skal tages særlige og større hensyn til sammenhængskraften og potentialet i vore landsbyer. Her skal kræfterne sættes fri og understøttes. Frivilligheden skal forkæles, Lokalråd og Borgerforeningerne skal være en drivkraft. Hjælp til selvhjælp.

Samtidig skal vi anerkende, at Tønder er hovedbyen og at vi alle har fordel af at Tønder By udvikles og vokser. Hvorfor; jo fordi Tønder by ikke konkurrerer med Toftlund, Skærbæk og Løgumkloster om nye borgere, nye uddannelser og statslige arbejdspladser, men med Esbjerg, Aabenraa, Haderslev, Vejen osv.

Borgerlisten arbejder derfor for:

Øget decentralisering og lokalt ejerskab:

- vi vil tage initiativ til at der for hvert sogn eller landsbyklynge laves en dynamisk trivsels- og bosætningsstrategi, som de enkelte Lokalråd/Borgerforeninger tager ejerskab af, og som kommunen stiller ressourcer og budget til rådighed for. De enkelte Lokalråd/Borgerforeninger skal have en dedikeret kontaktperson i Forvaltningen som hjælper med at få tingene til at ske.

- vi skal blive de bedste til at gennemføre lokale projekter og prioriteringer ved en målrettet indsats, der sikrer størst mulige bidrag fra Fonde og Puljer mv.

- vi ønsker at der for Tønder, Skærbæk, Toftlund og Løgumkloster udarbejdes specifikke strategier for øget bosætning, trivsel, uddannelser, handel og turisme.

Skoler af høj kvalitet:

- vi ønsker at der investeres målrettet og ambitiøst i Distriktsskolerne for over en årrække at løfte trivsel og faglighed over landsgennemsnittet. Som sikrer, at vi tilbyder de bedste skoler i Sønderjylland og at vore børn bliver de bedste i Danmark til tysk. At Distriktsskolerne sammen med fri- og privatskolerne indgår som en hjørnesten i vor fælles ambition om at vende befolkningsudviklingen

- vi arbejder for at Distriktsskolernes bestyrelser og ledelser bliver sat fri til at sikre, at målsætningerne opnås ud fra de enkelte distrikters forskellige præmisser. Vi skal anerkende, at skolernes ledelse og lærere er de professionelle i et læringsmiljø.

- vi arbejder for at der føres en aktiv kultur-, fritids- og ungdomspolitik, der sikrer optimale rammer for udfoldelse og læring i de enkelte distrikter.

- med et bredt serviceniveau, gode børnepasningstilbud, klub- og aktivitetstilbud samt en nuanceret uddannelsespolitik med indhold og kvalitet i folkeskolen

 

En tryg og værdig ældrepolitik:

-der tager udgangspunkt i de ældres liv og potentiale, og som giver mere autoritet og frihed til ledelse og medarbejdere til at skabe den bedst mulige trivsel for den enkelte indenfor de givne rammer

Handel og Turisme som drivkraft:

- at den smukke natur, Europas bedste strande, Vadehavet og Marsken, de gode råvarer, vor historie og store kulturværdier omsættes til øget bosætning, øget turistomsætning og flere jobs. Vi skal sikre en ambitiøs og målrettet - ikke forkromet -  strategi for, hvordan vi opnår et langt større udbytte af vort potentiale. Der vil opstå dilemmaer om, hvor balancen skal ligge mellem fællesskabets interesser, og særinteresser. Dem skal vi turde diskutere  åbent og i konteksten af den overordnede ambition om øget bosætning og bedre velfærd

-strukturen for hvordan vi bedst udvikler Handel, Turisme og Erhverv skal gøres mere enkel (færre siloer), mere ambitiøs, mere professionel. Samarbejdet mellem erhvervs- handels og turistlivets aktører og Byråd/Forvaltning som facilitatorer, skal optimeres, og målrettes den overordnede strategi om øget bosætning. Også her skal vi turde tage et opgør med sognerådspolitik og særinteresser

Sønderjylland og det grænseoverskridende samarbejde:

- at styrke samarbejdet med de øvrige 3 kommuner i Sønderjylland om en fælles tilgang til infrastrukturprojekter, udflytning af statslige arbejdspladser, markedsføring af Sønderjylland vis-a-vis Folketinget og Regionen, og om en styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde

- et styrket samarbejde om øget investering i bredbånd og mobildækning overalt, så entreprenører, der arbejder hjemmefra altid er sikret optimale betingelser for at lave forretning. Ofte er kombinationen af en ude og en hjemmearbejdende netop den styrke og mulighed vi har at tilbyde familier der ønsker en bedre balance i familielivet. Optimal bredbånds- og mobildækning er en forudsætning for at vi kan omsætte potentialet i den hastigt voksende deleøkonomi til øget bosætning.

 

Kandidaterne på Borgerlisten ønsker

- at være borgernes repræsentanter og talerør i byrådssalen og udvalgsværelserne

- at udvise rettidig omhu og fremme en bæredygtig udvikling

- at arbejde for at sikre borgerne en hurtig, smidig, velkvalificeret og venlig sagsbehandling

- at skabe en kommune, hvor det er godt at være borger og medarbejder

- at arbejde for en hel kommune, hvor der udvises respekt for og tages hensyn til de mindre lokalområders særkender, ønsker og behov

 

Med venlig hilsen

 

Thomas Ørting Jørgensen

M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

P: 747734024/21653960

&

Lars Thomsen

M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

P: +45 2330 4250

Udskriv Email