Vi vil

Written by Christian Schulz on .

Borgerlisten vil arbejde for at Kommunens strategi og måden vi tænker på tager udgangspunkt i at få vendt den vedvarende affolkning til øget bosætning. Kun derved kan der skabes øget velfærd og trivsel på den lange bane. Kun derved kan de politiske diskussioner og prioriteter ses i den rette sammenhæng.

Borgerlisten i Tønder Kommune ønsker at give mere selvbestemmelse til Lokalråd og Borgerforeninger i landsbyer og sogne for at skabe øget trivsel og bosætning så mange steder som muligt. Der skal tages særlige og større hensyn til sammenhængskraften og potentialet i vore landsbyer. Her skal kræfterne sættes fri og understøttes. Frivilligheden skal forkæles, Lokalråd og Borgerforeningerne skal være en drivkraft. Hjælp til selvhjælp.

Samtidig skal vi anerkende, at Tønder er hovedbyen og at vi alle har fordel af at Tønder By udvikles og vokser. Hvorfor; jo fordi Tønder by ikke konkurrerer med Toftlund, Skærbæk og Løgumkloster om nye borgere, nye uddannelser og statslige arbejdspladser, men med Esbjerg, Aabenraa, Haderslev, Vejen osv.

Borgerlisten arbejder derfor for:

Øget decentralisering og lokalt ejerskab:

- vi vil tage initiativ til at der for hvert sogn eller landsbyklynge laves en dynamisk trivsels- og bosætningsstrategi, som de enkelte Lokalråd/Borgerforeninger tager ejerskab af, og som kommunen stiller ressourcer og budget til rådighed for. De enkelte Lokalråd/Borgerforeninger skal have en dedikeret kontaktperson i Forvaltningen som hjælper med at få tingene til at ske.

- vi skal blive de bedste til at gennemføre lokale projekter og prioriteringer ved en målrettet indsats, der sikrer størst mulige bidrag fra Fonde og Puljer mv.

- vi ønsker at der for Tønder, Skærbæk, Toftlund og Løgumkloster udarbejdes specifikke strategier for øget bosætning, trivsel, uddannelser, handel og turisme.

Skoler af høj kvalitet:

- vi ønsker at der investeres målrettet og ambitiøst i Distriktsskolerne for over en årrække at løfte trivsel og faglighed over landsgennemsnittet. Som sikrer, at vi tilbyder de bedste skoler i Sønderjylland og at vore børn bliver de bedste i Danmark til tysk. At Distriktsskolerne sammen med fri- og privatskolerne indgår som en hjørnesten i vor fælles ambition om at vende befolkningsudviklingen

- vi arbejder for at Distriktsskolernes bestyrelser og ledelser bliver sat fri til at sikre, at målsætningerne opnås ud fra de enkelte distrikters forskellige præmisser. Vi skal anerkende, at skolernes ledelse og lærere er de professionelle i et læringsmiljø.

- vi arbejder for at der føres en aktiv kultur-, fritids- og ungdomspolitik, der sikrer optimale rammer for udfoldelse og læring i de enkelte distrikter,

- med et bredt serviceniveau, gode børnepasningstilbud, klub- og aktivitetstilbud samt en nuanceret uddannelsespolitik med indhold og kvalitet i folkeskolen

En tryg og værdig ældrepolitik:

-der tager udgangspunkt i de ældres liv og potentiale, og som giver mere autoritet og frihed til ledelse og medarbejdere til at skabe den bedst mulige trivsel for den enkelte indenfor de givne rammer

Handel og Turisme som drivkraft:

- at den smukke natur, Europas bedste strande, Vadehavet og Marsken, de gode råvarer, vor historie og store kulturværdier omsættes til øget bosætning, øget turistomsætning og flere jobs. Vi skal sikre en ambitiøs og målrettet - ikke forkromet -  strategi for, hvordan vi opnår et langt større udbytte af vort potentiale. Der vil opstå dilemmaer om, hvor balancen skal ligge mellem fællesskabets interesser, og særinteresser. Dem skal vi turde diskutere  åbent og i konteksten af den overordnede ambition om øget bosætning og bedre velfærd

-strukturen for hvordan vi bedst udvikler Handel, Turisme og Erhverv skal gøres mere enkel (færre siloer), mere ambitiøs, mere professionel. Samarbejdet mellem erhvervs- handels og turistlivets aktører og Byråd/Forvaltning som facilitatorer, skal optimeres, og målrettes den overordnede strategi om øget bosætning. Også her skal vi turde tage et opgør med sognerådspolitik og særinteresser

Sønderjylland og det grænseoverskridende samarbejde:

- at styrke samarbejdet med de øvrige 3 kommuner i Sønderjylland om en fælles tilgang til infrastrukturprojekter, udflytning af statslige arbejdspladser, markedsføring af Sønderjylland vis-a-vis Folketinget og Regionen, og om en styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde

- et styrket samarbejde om øget investering i bredbånd og mobildækning overalt, så entreprenører, der arbejder hjemmefra altid er sikret optimale betingelser for at lave forretning. Ofte er kombinationen af en ude og en hjemmearbejdende netop den styrke og mulighed vi har at tilbyde familier der ønsker en bedre balance i familielivet. Optimal bredbånds- og mobildækning er en forudsætning for at vi kan omsætte potentialet i den hastigt voksende deleøkonomi til øget bosætning.

Udskriv