Topfrise medium tekst png

VEDTÆGTER

for

Borgerlisten i Tønder (L)


§ 1. 

FORMÅL:
 
At samle Borgerlistens vælgere i Tønder Kommune.
Fremme en tidssvarende repræsentativ politik for kommunen, fri af partipolitik og særinteresser.
Arbejde for Borgerlistens repræsentation i folkevalgte forsamlinger og i foreningen Lokallisterne
i Danmark.
 

§ 2. 

Alle borgere i Tønder Kommune med interesse for Borgerlisten kan blive medlem.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Medlemmerne i Borgerlisten skal have respekt for andre menneskers værdier og forskellighed.

§ 3. 

Foreningen skal som minimum afholde møde to gange om året, hvor der gives mulighed for at
drøfte Borgerlistens lokale aktuelle, kommunalpolitiske holdninger og visioner.
 

§ 4. 

I forbindelse med valg fremkommer medlemmerne med kandidatforslag til det af bestyrelsen
nedsatte kandidatudvalg som højest består af 5 medlemmer.
Kandidatudvalget vælger selv sin formand og tilrettelægger opstillingsmødet.
Opstillingsformen fremgår af allonge til vedtægterne.
 

§ 5. 

Foreningens bestyrelse består af 5 - 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.
Endvidere vælges 1 suppleant og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.
Afstemningen vedrørende valg afgøres skriftligt såfremt 1 medlem kræver det.
I ulige år er 2 - 3 medlemmer på valg.
I lige år er 3 - 4 medlemmer på valg.
Revisorer, suppleanter og revisorsuppleant er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.

§ 6. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.
 

§ 7.

Generalforsamlingen indvarsles ved annoncering via de sociale medier og e-mail til alle
medlemmer senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde
senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslagene bekendtgøres ligeledes på hjemmesiden
og Facebook-siden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af 1. Kvartal.

§ 8.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
 
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og kontingent fastsættes.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
7. Kommunalpolitisk orientering fra byrådsgruppen.
8. Eventuelt

§ 9. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på begæring af.
- 3 bestyrelsesmedlemmer
- Et flertal af byrådsgruppen
- Hvis mindst 33 % af medlemmerne skriftligt begærer det over for bestyrelsen.

§ 10. 

Alle beslutninger i såvel bestyrelsen som på generalforsamlingen træffes med almindeligt
stemmeflertal.
Foreningen tegnes af kasserer og formand i fællesskab
 

§ 11.

Borgerlisten i Tønder Kommunes byrådsgruppe og dens enkelte medlemmer er i deres politiske
arbejde uafhængige af bestyrelsen. Bestyrelsen og byrådsgruppen mødes inden hvert
kommunalbestyrelsesmøde til en drøftelse af holdninger til dagsordenen.

§ 12.

Tegningsret, hæftelse og ansvar
Medlemmer hæfter ikke personligt for de for Borgerlisten i Tønder Kommunes indgåede
forpligtelser, for hvilke alene Borgerlisten hæfter med dens respektive formue.
Borgerlistens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover
kontingentforpligtelsen. Borgerforeningens medlemmer har ikke krav på nogen del af
foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi, men hæfter ikke personligt for foreningens
økonomiske forpligtigelser. Bestyrelsen hæfter dog personligt, iht. retspraksis, hvis der opstår
erstatningsansvar som følge af: ”Retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes
pågældende som forsætlig eller groft uagtsom”.
Tegningsret. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

§ 13. 

Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed indvarslet generalforsamling. I tilfælde af
opløsning fordeles eventuelle midler til kulturelle formål i Tønder Kommune efter
generalforsamlingens beslutning.

 

BORGERLISTEN i TØNDER KOMMUNE
TLF. 21 65 39 60
KONTAKT@BORGERLISTENTOENDER.DK
CVR. NR. 38937685

hjemmeside logo rockwell normal

logo nyhedsmail2