Topfrise medium tekst png

Program 2021

Lad os slippe kræfterne fri

 

”Vi vil standse affolkningen og skabe liv og vækst i Tønder Kommune. Det er ikke et luftkastel. Det er ikke tomme ord. 

Vi har konkrete visioner og mål. Vi ved, hvordan drømmen skal føres ud i livet. Det eneste, det kræver, er at vi som borgere tror på - og kan overbevise kommunalbestyrelsen om – at vi selv kan. For vi bliver nødt til at gøre det selv. Vi kan ikke bare sidde og vente på, at andre gør det for os."

Vort Strategiske grundlag

Vi har ét overordnet mål: At identificere og udvikle alle de kvaliteter, der gør Tønder Kommune attraktiv for de, der allerede bor her – og tiltrække dem, der ikke bor her endnu.

Det kræver målrettethed og stærkt fokus at føre drømmen om et revitaliseret Tønder ud i livet.

Derfor har Borgerlisten ikke et stort katalog med en lang række politikker inden for en række områder. Vi fokuserer på, at Tønder Kommune skal være et aktiv for eksisterende og nye børnefamilier, for studerende, for seniorer, pensionister og for erhvervslivet. Så udviklingen ikke går i stå. Så vi får standset affolkningen af kommunen. Vi skal vende skuden og tiltrække nye mennesker, nye tanker, ny energi og nye penge. Det kræver stålsat vilje, og det kræver navnlig vilje til at gå nye veje. Og det kræver evnen til at indse, at vi kan selv og skal selv. Vi må ikke passivt sidde på hænderne, lade udviklingen gå sin triste, forudbestemte gang og håbe på, at statslige støtteordninger holder os i live. Tønder Kommune har en masse at byde på. Det skal udnyttes, og det skal omsættes.

Alle andre dagsordener, Borgerlisten rejser eller byder ind på, har kun det ene formål at understøtte det overordnede mål: At øge befolkningstilvæksten i Tønder Kommune. Det får vi alle sammen glæde af i det lange løb og i alle sammenhænge.

Vi kan påvirke udviklingen hen imod øget bosætning via den egentlige kommunale drift samt en offensiv og visionær kommunal planlægning. Det kan også ske ved kommunens positive medvirken til etablering af interessedrevne projekter uden for de kommunale ansvarsområder, såsom nye boformer - f.eks. seniorbofællesskaber, eller andre faciliteter, som gør Tønder Kommune attraktiv at bosætte sig i.

Vores tilgang er konstruktiv: Vi ser muligheder, hvor andre ser besvær. Vi finder løsninger, hvor andre lader stå til. Vi tænker stort og ambitiøst, men har fødderne på jorden og en veludviklet realitetssans. Vi har en oprigtig og stærk kærlighed til vores egn. Og vi har en række gode anvisninger til, hvordan Tønder Kommune kan omsætte allerede eksisterende kvaliteter til ny dynamik, vækst og fremgang.

Kort sagt: Vi har en drøm. En drøm om en kommune i positiv udvikling. Det er ikke bare ønsketænkning, grebet ud af den blå luft. Vi ved, hvad der skal til. Vi ved, hvad det koster. Og vi ved, hvad vi får igen. Det, vi skal måles på, er vores evne til at få Tønders borgere og øvrige politiske landskab med på rejsen og føre drømmen ud i livet.

I de følgende kan du se, hvad der skal til.

Den grønne omstilling er Tønder Kommunes chance

 

Fra varmeværk til energiselskab

Vi kan vende den aktuelle affolkning af Tønder Kommune til et stolt, lokalt kraftcenter i en positiv udvikling og med en solid befolkningstilvækst, hvis den grønne omstilling bliver et centralt indsatsområde for Tønder Kommune.

Hvis vi tænker tilstrækkeligt fremsynet, kan vi blive en del af det grønne energieventyr, Power-to-X. Det er teknologi, som Danmark allerede er udset til at blive frontløber på, og som har alle muligheder for også at blive et eksporteventyr. Power-to-X gør det muligt at lagre strøm fra grønne energikilder – og dermed bliver det muligt at eksportere grøn energi. Over hele Danmark planlægger man netop nu, hvor man skal lægge Power-to-X anlæg – Tønder Kommune vil være et oplagt valg.

I Tønder Kommune skal vi bidrage til den grønne omstilling ved at udskifte de nuværende 250 vindmøller i kommunen med kun 125 – større og langt mere effektive – vindmøller. Men ikke bare det. Vi vil samtidig tiltrække fremtidens produktion af grønne brændstoffer, attraktive jobs og tilknyttet forskning. Det skaber øget bosætning. Mere liv. Mere velstand. Og som en ikke uvæsentlig bonus bliver grøn strøm en eksportvare, der bidrager til Danmarks velfærd og vores alles sikkerhed.

De 125 nye vindmøller vil medføre, at vores landsbyer får tilført flere hundrede millioner kroner, som de selv kan disponere over til udvikling, bosætning og trivsel. Kun fantasien sætter grænser.

De samme 125 vindmøller vil desuden bidrage til en grøn pulje på 87.500.000 kr., som vil alle borgere i kommunen vil få glæde af. Det kan være i form af øget mobilitet med fx elektriske shuttle-busser, der forbinder landsbyer med centerbyer. Eller puljer af el-delebiler, der gør det muligt at klare sig med en bil pr. familie – også på landet. Eller vi vil kunne tilbyde vores unge at benytte delebiler, så det ikke er nødvendigt for dem at flytte, hvis de vælger uddannelser i fx Esbjerg, Sønderborg, Kolding eller Aabenraa.

Den enkelte borger kan desuden opnå konkret økonomisk gevinst – ud over alle sidegevinsterne ved at bo i en kommune i vækst. Hvis vindmøllerne bliver gjort til folkeeje og solgt som anparter (i størrelsesorden 2600-2900 kr./stk.), vil det give et forventeligt solidt årligt afkast til den enkelte anpartshaver.

Ved at lade 125 vindmøller stå i vores landskab sikrer vi, at vi også i fremtiden har landsbyer, foreninger, sportsklubber, skoler og butikker, der er spillevende.

Med andre ord: Vi kan selv. Hvis vi vil. Og Borgerlisten vil. Vi er sikre på, at vi i tilgift skaber stolthed, medejerskab og respekt.

 

Tønder Kommune skal have de bedste skoler

skole1Borgerlistens ambition er løfte vores børns læring med 0.3 karakterer ved Folkeskolens Afgangsprøver. Det vil placere os blandt landets bedste i evnen til at løfte læringen.

Vi ved, at et sådant løft vil give mange flere børn muligheder for uddannelse og beskæftigelse i deres ungdom og voksenliv. Vi ved også, at skoler bliver målt på deres evne til at løfte børnenes læring. Og vi ved, at gode skoler trækker folk til en kommune.

Vi skal også sikre os, at investeringen i at undervise i tysk fra 0. klasse rent faktisk udmønter sig i, at vores børn er de bedste i Danmark til tysk ved afgangsprøverne. Det kræver flere ressourcer. Og vi skal fastholde, at over 90 procent af alle unge tager en ungdomsuddannelse.

Det første, en børnefamilie kigger på, når den skal bosætte sig et nyt sted, er de rammer, der bliver tilbudt familiens børn. Hvis vi skal kunne tiltrække nye borgere til kommunen, er det derfor helt afgørende, at vi kan tilbyde skoler og undervisning af højeste kvalitet.

Det er derfor helt afgørende, at vi når disse mål. Fordi en folkeskole, der er blandt de bedste til at løfte børnenes læring, er med til at tiltrække og fastholde børnefamilier.

Samtidig er det vigtigt, at de familier, der skal benytte skolerne, kan gøre det i sikker forvisning om, at skolerne også er der om tre, fem og ni år.

Borgerlisten ønsker en skolestruktur, hvor placeringen og antallet af grundskoler og overbygningsskoler er langtidsholdbar og tager hensyn til både faglighed og landdistrikter. Det skal være en skolestruktur, som sikrer tidssvarende læringsmiljøer på alle vores skoler. En skolepolitik, som sørger for efteruddannelse af medarbejderne, og som sikrer et varigt løft af børnenes læring og trivsel.

Heldigvis har skolerne de seneste år øget karakterniveauet, og de enkelte distriktsskoler har iværksat handleplaner, der skal understøtte et bæredygtigt varigt løft af læring og trivsel. Det skyldes ikke mindst politisk handling. I denne valgperiode har Borgerlistens fokus på børne- og skoleområdet helt konkret medvirket til følgende løft:

Den nuværende geografiske spredning med grundskoler i 9 byer er sikret de kommende år
Skoledistrikter, der har små filialer, kompenseres økonomisk (2 mio. kr. årligt)
Der er afsat en pulje på 3 mio. kr. årligt i fire år til et løft af læring og trivsel
Der er afsat en pulje på yderligere 2 mio. kr. årligt i fire år til et løft af læring og trivsel
Skolebestyrelserne har fået friere hænder til at formulere og eksekvere på deres handleplaner.

Det er en udvikling, der skal fortsætte. Borgerlisten vil i de næste budgetforhandlinger desuden arbejde for, at der i de kommende år prioriteres op mod 60 mio. kr. til at løfte læringsmiljøerne på skolerne i Toftlund, Løgumkloster og Tønder skoledistrikter, så vi sikrer et højt niveau på alle kommunens skoler.

Kommunalbestyrelsen skal give ledelsen og lærerne større selvbestemmelse og ansvar. Det er dem, der er de professionelle og har fingeren på pulsen. Kommunalbestyrelsen sætter retningen og skal slippe kræfterne og kompetencerne fri.

 

Socialpolitikken

socialpolitikDen bedste hjælp til udsatte og sårbare, er et styrket velfærdssamfund. Et stærkt fællesskab og reelle lige muligheder kan både løfte udsatte og forebygge udsathed. Når vi affolkes, især i aldersgruppen 18-64 år, øges uligheden. Det skal vi gøre noget ved.  I Borgerlisten ønsker vi at møde det enkelte menneske i øjenhøjde. Det betyder, at vi lægger vægt på, at mennesker med fx fysiske og psykiske lidelser vil blive hørt og hjulpet dér, hvor de er her og nu. Vores tilgang er, at det er vigtigt at kommune, region og borger er sammen om, og forpligtet til, i fællesskab at sørge for, at den enkelte får et så godt og indholdsrigt liv som muligt. 

Vi skal møde mennesker med tillid. Derfor er det vigtigt at lytte til borgerens ønsker, behov og se på formåen, inden noget sættes i gang. En holistisk tilgang, der skal give mening. 

Vi har alle pligter, men også rettigheder i et demokratisk samfund.

Tidlig indsats betaler sig. 

Flere end 15 pct af vores unge har en diagnose inden de er fyldt 18 år. Vi har alt for mange af vores unge der ikke tager en ungdomsuddannelse. 2800 af vores borgere står helt uden for arbejdsmarkedet. Vi skal i højere grad turde investere i mere forebyggelse. Blandt andet ved at ansætte socialrådgivere i vores dagsinstitutioner og skoler. Ved at stille krav om tættere opfølgning på børnene, end serviceloven kræver, og ved at styrke det tværfaglige samarbejde mellem socialrådgivere, PPR og sundhedsplejersker samt skabe et bedre samspil mellem special- og almenområdet. 

Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at der er mange penge at spare for samfundet, når vi bliver bedre til at gribe ind i tide.

Men det vil kræve både politisk mod og vilje til at investere – og til at tænke langsigtet. For det kan godt være, at afkastet først kommer på lidt længere sigt.

Og så handler tidlige indsatser i øvrigt ikke kun om børn og unge. Vi skal også blive bedre til at sætte hurtigt og rigtigt ind, når det gælder udsatte voksne. Det handler ganske enkelt om at blive bedre til at løse store problemer, mens de er små.

Tryghed og værdighed i livets efterår

social1Vi vil arbejde for at bevare og udvikle ældreområdet så der er tryghed og værdighed i livets efterår.

Politikken omhandler både den selvhjulpne og aktive ældre borger og den borger der har brug for støtte og hjælp.

Vi skal sikre at der er et sundt og aktivt ældre liv ved at der er ressourcer ude i de små
lokalsamfund.

Der skal være tilbud der direkte henvender sig til den ældre borger.

Der skal støtte og anerkendelse til de frivillige ildsjæle indsatser.

Friheden til selv at bestemme og det at være en del af et godt seniorliv, giver gode relationer giver et sundt fællesskab.

Vi er ikke tilhængere af længst muligt i eget hjem, vi er tilhængere af det værdige liv. Derfor er den individuelle tilgang og de særlige hensyn i respekt for den ældre, der giver størst mulighed for selvbestemmelse et must for os.

Vi ønsker og vil tilstræbe at de der modtager den daglige hjemmehjælp er fordelt på så få personer så muligt

Vores plejehjem skal være hjem, hvor det emmer af nærvær, tryghed og omsorg, uanset hvor vi er i livet, skal det mærkes at vi er betydningsfulde.

Vores medarbejdere i ældreområdet har gode og attraktive arbejdspladser der sikrer fastholdelse af medarbejdere, og en faglig udvikling i et stadigt flow.

Ved at adoptere sætningen ”hvor er der en voksen” og omskrive den til

  • Hvor er der en medarbejder

Ældrepleje stiller store krav til faglighed og kendskab til det hele menneske, medarbejderne har en anerkendelse af vigtigheden af deres job og den betydning de har for den enkelte borger.

Der bevirker at de i dagligdagen ”går foran” – ”ved siden af” – ”bagved”, disse tre ting vil give en tryghed og følelsen af nærvær, der gør livet rart at leve.

  • Hvor er der en aktivitet der passer til mig

At vi støtter ildsjælene i lokalområderne og samarbejder aktivt med ældrerådet

  • Hvor er der en leder

Ledelse tæt på og ud i frontlinjen. Vi ønsker handling bag ved ordene, en faglig guidning af medarbejderne og ansvarlighed.

Socialpolitik er en investering

Vi skal blive bedre til at skabe sammenhæng i indsatserne og arbejde tværgående og helhedsorienteret.

Det kræver, at vi også i langt højere grad tænker socialpolitikken som en investering i mennesker. Med investeringstankegangen bliver det tydeligt, at penge brugt på de rigtige sociale indsatser betaler sig. Og når socialpolitikken lykkes bedre, så betyder det også færre udgifter og dermed midler frigivet til bedre velfærd.

Men det kræver, at vi rent faktisk er villige til at investere i at skabe gode liv.

Livtag med systemet

Investeringer kan vi kun regne på og prioritere ud fra, hvis vi rent faktisk har viden om, hvad effekterne af sociale indsatser er. Vi har i mange år haft fokus på evidensbaserede metoder. Dem skal vi fortsat have fokus på. Vi kan ikke levere en social indsats af høj kvalitet, hvis vi ikke kan gøre brug af metoder med dokumenteret effekt.

Men vi skal have bredt fokus ud. Så vi i højere grad får taget livtag med "systemet".

Det hænger også tæt sammen med investeringsdagsordenen. Erfaringen viser ganske enkelt, at hvis man investerer i et dårligt system, så får man ikke et bedre system. Man får derimod et større dårligt system.

Derfor skal vi have modet til at identificeret de potentialer vi har på tværs af forvaltninger og sektorer, så indsatsen bliver sammenhængende og helhedsorienteret. Og vi skal som kommunal arbejdsgiver også være villige til selv at løfte det sociale ansvar. Det er ikke kun det private arbejdsmarked der har det ansvar.

Socialpolitik er god beskæftigelsespolitik

Mantraet har været, at beskæftigelsespolitik altid er den bedste socialpolitik. Et arbejde på ordinære vilkår må bare aldrig blive det eneste svar til de mest udsatte mennesker i vores samfund, og derfor vil der også være tilfælde hvor socialpolitik er den bedste beskæftigelsespolitik.

For det hjælper ikke at presse sårbare og udsatte mennesker – hjemløse og mennesker med misbrug, psykiske vanskeligheder eller handicap – rundt i beskæftigelsessystemet.

Dét, der hjælper, er at give hjemløse en bolig og den bostøtte, de har brug for i hverdagen. At give en effektiv misbrugsbehandling og forebygge tilbagefald. At hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder og handicap til større selvhjulpenhed i det daglige og til et stærkere socialt netværk. Det er for nogle det først skridt på vejen til et liv med uddannelse og job.

Uden dygtige og engagerede medarbejdere – med en stærk faglighed – så kan vi have nok så mange evidensbaserede metoder og lave nok så mange smarte organisationsændringer. Derfor har vi også brug for at udvise stor politisk tillid, så medarbejderne ikke drukner i alle de gode intentioner om, hvordan de skal udføre deres arbejde. Vi skal skrue ned for detailstyring oppefra og skabe rum for faglighed og ledelse på det sociale område.

.

Nærdemokrati skal være nerven i Tønder Kommune

Vi ønsker langt mere beslutningskraft lagt ud i lokalområderne og til de mennesker, der bor der. Vi skal slippe kræfterne fri og dermed skabe motivation og begejstring. Det forudsætter, at lokalområderne får et økonomisk råderum. Uden penge er der ingen handlefrihed. Og uden handlefrihed sker der ingen nytænkning. Ingen udvikling.

Vi er 38.000 borgere i Tønder Kommune i dag. I 2010 var vi 42.000. Om ti år er vi 5.000 færre i alderen 0-64 år. I 2020 blev der født ca. 300 børn i Tønder Kommune. Det er en halvering på bare XX år. Det vil sige, at en stor del af arbejdsstyrken og de skolesøgende børn forsvinder. Det er vi nødt til at handle på.

Befolkningstallet er nogenlunde ligeligt fordelt mellem by og land. Men der er ingen tvivl om, at hvis vi bare lader stå til, vil der ske et stort indhug i befolkningstallet i landområderne. Og når først skole, købmand eller idrætsforening i lokalområdet lukker, begynder den velkendte onde spiral. Tomme huse leder til forfald, plejehjem bliver centraliserede, sportshaller sygner hen. Det skal vi tage i opløbet. Derfor er der behov for, at vi omfordeler de kommunale midler.

Borgerlisten kæmper derfor om nogen for øget nærdemokrati. Vi ønsker, at lokalråd kan få deres egne ’borgerbudgetter’, som de selv kan administrere inden for nogle givne rammer. Vi ønsker mindre kommunal topstyring. Vi vil arbejde for oprettelsen af et nyt, stående udvalg, et Vækst- og Bosætningsudvalg, der tager sig af de store linjer, når det gælder retningen for den udvikling, et politisk flertal ønsker. Dette udvalg skal have tyngde og i kraft af det, et selvstændigt budget. Men det er ude i lokalrådene, de konkrete initiativer skal tage form. Det er her, den egentlige udvikling skal finde sted. Med udgangspunkt i egne styrker og ambitioner vil de enkelte lokalråd, landsbyer og sogne med egne borgerbudgetter og midler fra vindmøller, kunne udfolde deres lokale udviklingsplaner for øget bosætning og trivsel.

Ved hjælp af omprioriteringer og indtægter fra de 125 vindmøller vil der opstå synergier og en række nye muligheder. Fx at tiltrække grønne virksomheder, hvis medarbejdere bosætter sig og får brug for institutioner og skoler til børn, der også får brug for nye sportsfaciliteter osv., altså den gode spiral.

Nærdemokrati skaber motivation og ejerskab og er drivkraften for udviklingen.

 

Vi drømmer også om…

- bedre udnyttelse af turisme

Tønder Kommune har nogle helt enestående kvaliteter, som både vi selv og omverdenen kender og værdsætter. Derfor er vi ovenikøbet på Unescos verdensarvsliste. Det skal vi være langt bedre til at udnytte til vores fordel. Vi skal i højere grad omsætte vores attraktioner til konkret værdi for lokalsamfundet. Vi skal udnytte, at folk kommer rejsende fra nær og fjern – ikke bare fra lille Danmark, men fra hele verden – for at opleve vores helt særegne natur og vores idylliske by- og landsbysamfund. Det skal vi kunne omsætte til arbejdspladser.

Vi sætter stor pris på, at der de senere år er sket et løft af Tøndermarsken. Men vi skal investere i de rigtige rammer, henvende os til og kunne facilitere nye turistmålgrupper, som i højere grad bidrager positivt til økonomien i vores lokalsamfund.

Borgerlistens ambition er at øge turismeomsætningen med mindst 400 mio. kr. og 400 jobs. De skal først og fremmest komme via et større døgnforbrug, der erfaringsmæssigt er det, der bedst fremmer jobskabelsen. Det vil vi opnå ved at øge overnatningskvaliteten, flere unikke aktiviteter og kvalitetsoplevelser, bedre international markedsføring og styrket lokalt samarbejde. Udbygningen af turismen skal blandt andet finansieres af den grønne omstilling. Desuden vil vi bane vejen for investorer, der ikke mindst skal medvirke til at finansiere en vækst- og innovationspulje for Tønder Kommune.

NATURPOLITIK

Naturen er et af de vigtigste aktiver for hele Tønder Kommune. Vores naturværdier er afgørende for, at området er og forbliver et attraktivt sted at bo. Plads, udsyn og natur er væsentlige forudsætninger for bosætning i Tønder Kommune gennem mulighederne for livskvalitet gennem daglige naturoplevelser i nærområdet.

Vores rige naturværdier understøtter også friluftsliv og turisme. Sort sol, østersture, fugleture, lystfiskeri, vandring etc. er alle afledte effekter af den rige natur. Det er ikke lige meget, hvordan vi behandler vores lokale natur. Forvaltningen af den er en del af vores forpligtelser og indsatsmål overfor den danske stat, EU og FN. Vi har via den kommunale planlægning stor indflydelse på, hvordan vores landarealer bruges og udvikles.

Størstedelen af Tønder kommunens areal består af opdyrkede arealer med en meget lav naturværdi. De seneste årtiers intensivering af landbrugsdriften er sket på bekostning af biodiversiteten på den dyrkede jord. Derfor er det vigtigt, at kommunen i samarbejde med landbruget understøtter de tiltag, der kan sikre naturen på og ved de arealer, hvis primære brug er landbrugets produktion.

Områder, der er udpeget som særligt værdifulde naturområder i Tønder Kommune rummer en række sårbare arter, der skal tilgodeses målrettet, hvilket også er en vigtig del af indsatsen for at undgå tab af biodiversitet jf. FN's Verdensmål. Her er det vigtigt, at kommunen indtager en aktiv rolle.

Vi skal nemlig ikke kun dyrke jorden, men også dyrke de værdier, der gør det attraktivt at bo i kommunen, og som tiltrækker turister. Derfor skal vi turde prioritere naturen og biodiversiteten som en investering i bosætningen og udvikling og som et tegn på den ansvarlighed, der er nødvendig i den nuværende situation, hvor naturen er under pres.

Det er oplagt at fremme vores lokale natur og biodiversitet gennem tiltag som skovrejsning, udtagning af lavbundsjorder og naturprojekter i marsken. Det er områder som Borgerlisten aktivt vil arbejde for at bringe i spil i tæt tilknytning til statslige prioriteringer og midler.

Natur og biodiversitet skal indtænkes og tilgodeses i alle kommunens beslutninger. Det skal ligge på rygraden. For ved at prioritere naturen prioriterer vi en langsigtet indsats for livskvalitet, bosætning og turisme. Samtidig løfter vi et vigtigt ansvar for nationale og internationale forpligtelser. Derfor er natur og biodiversitet et vigtigt indsatsområde for Borgerlisten.

- bedre vilkår for erhvervslivet

Borgerlisten ønsker helt generelt at skabe de bedste rammer for alle initiativer, der skaber udvikling i, sikrer arbejdspladser og øger bosætningen i Tønder Kommune. Ikke mindst ønsker vi at tiltrække grønne virksomheder. Både fordi det isoleret set er positivt med grøn omstilling, og i særlig grad fordi den grønne omstilling i sig selv er en oplagt mulighed for at vende udviklingen fra affolkning til befolkningstilvækst.

Vejen til at skabe bedre rammer bliver blandt andet banet ved at minimere administration og bøvlet bureaukrati, at gøre vejen kortere mellem virksomheder og forvaltning – præcis på samme måde, som det er vores mål at gøre vejen kortere mellem borger og kommune. Det handler også om at være åben over for nye teknologier og deres markeder, forstå hvilke behov de grønne virksomheder har og fortolke regler fleksibelt i virksomhedernes favør fremfor at bremse udviklingen med unødigt regelrytteri. Bare fordi man kan.

Borgerlisten vil desuden arbejde ihærdigt for at skabe et godt og konstruktivt politisk klima, hvor vi kan tale om vores reelle udfordringer. Det vil være befordrende i bestræbelserne på at tiltrække nye virksomheder, og deres medarbejdere til at bosætte sig. Vi ser et stort potentiale i de mange tyske og østeuropæiske medarbejdere, der arbejder i vores kommune, ikke mindst i landbruget. Vi vil arbejde for, at de også bosætter sig i Tønder Kommune. Borgerlisten vil derfor sikre de bedste rammer for, at østeuropæiske og tyske medarbejdere flytter hertil med deres familier, køber boliger og bliver fuldt integrerede.

Udsyn - Tønder er porten til Europa

Vi skal vænne os fra opfattelsen af, at alting stopper ved grænsen få kilometer syd for os. Det grønne eksporteventyr ligger lige for vores fødder. Hvis vi vil.

Borgerlistens politiske program

Borgerlistens politiske program er under revision. Efter revisionen, vil hele programmet være tilgængeligt her på siden.

BORGERLISTEN i TØNDER KOMMUNE
TLF. 21 65 39 60
KONTAKT@BORGERLISTENTOENDER.DK
CVR. NR. 38937685

hjemmeside logo rockwell normal

logo nyhedsmail2