Nyhedsbrev #1 - 2018

Kære Venner af Borgerlisten i Tønder


Så er arbejdet i gang og i Borgerlisten vil vi i den kommende byrådsperiode arbejde konstruktivt på
alle områder, hvor vi kan få indflydelse.
Bestyrelsen ønsker, at vores mange støtter under valgkampen bliver en del af vores hold. Vi har
brug for en langt større organisation, hvis vi ved næste kommunalbestyrelsesvalg i 2021 skal gøre
os forhåbninger om flere kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Du kan hjælpe til på forskellige fronter:

Læs mere ...

Udskriv Email

Pressemeddelelse 3 - Oktober 2017

Fra Borgerlisten i Tønder Kommune


Neel Rudebeck kandidat for Borgerlisten

Borgerlisten i Tønder Kommune præsenterer sin 6. kandidat

 

Kort inden afleveringsfristen af kandidatlisten har Borgerlisten i Tønder Kommune gjort et politisk scoop. Neel Rudebeck, som er datter af tidligere borgmester, Laurids Rudebeck, bliver opstillet som nr. 2 på listen.

”Det er med stor glæde, at Borgerlisten i Tønder Kommune har fået Neel Rudebeck med på holdet. Neel er ung, er mor til Helen på 3 år, har politisk erfaring fra VU og har valgt at blive boende i Tønder kommune. Mange unge flytter fra kommunen for at studere og kommer ikke tilbage for at arbejde i Tønder Kommune. Her er Neel en af eksemplerne på det modsatte. Hun vil med base i Tønder tage sin uddannelse i Syd- og Sønderjylland”, siger Lars Thomsen, som er formand for Borgerlisten.

Neel Rudebeck glæder sig til at tage fat i det politiske arbejde. ”Jeg har i mange år set og beundret min fars begejstring og arbejdsglæde for at sætte Tønder på landkortet. Jeg har en vision om at være de unges talerør i kommunalbestyrelsen, hvis jeg kommer ind. Jeg er meget interesseret i gode forhold for børnefamilier. Det gælder både daginstitutioner, skoler og fritidstilbud. Det vil være nogle af mine mærkesager”.

”Bestyrelsen og kandidaterne glæder sig meget til at deltage i de kommende vælgermøder i hele kommunen, så vi kan fortælle om vores politik”, siger Thomas Ørting Jørgensen, som er Borgerlistens borgmesterkandidat. ”Vores største udfordring i hele Tønder Kommune er affolkningen. Det skal vi turde debattere åbent både politisk og lokalt. Vi har i Borgerlisten en række bud på, hvordan vi mere offensivt, nytænkende og med stor borgerinddragelse kan vende udviklingen”

Bestyrelsen har valgt at stå udenfor et valgteknisk samarbejde med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen. ”Vi har sonderet mulighederne, men har valgt at være selvstændige. Vi er tværpolitiske og kæmper for de sager, som vi lokalpolitisk kan ændre på. Så er det ikke afgørende om man er blå, rød eller grøn. Det er visionerne og de mulige handlingsplaner, der er afgørende”, siger Lars Thomsen.

 

Bestyrelsen har konstitueret sig med:

Formand, Lars Thomsen, Sæd, Hans Pilegaard, Tønder, kasserer, Bente Jensen Ovesen, Øster Højst, sekretær, Andreas Hansen, Tønder og Allan Peder Roost Aabling, Ottersbøl. Suppleant er Sarah Røll, Tønder. 

Kandidaterne, deres baggrund og valgprogram kan læses på Borgerlistens facebookside (Borgerlisten i Tønder Kommune) og på hjemmesideadressen: http://www.borgerlistentoender.dk/

 

Ønskes yderligere oplysninger så kontakt:

Formand, Lars Thomsen. M: 23304250
Borgmesterkandidat, Thomas Ørting Jørgensen. M: 21653960 (74734024)

 

 

 

Udskriv Email

Pressemeddelelse 2 – 15. september 2017

Fra Borgerlisten i Tønder Kommune

Borgerlisten i Tønder Kommune er nu formelt på plads med vedtægter og bestyrelse.

På den stiftende generalforsamling torsdag den 14. september i Tønderhallerne blev vedtægter godkendt, og forsamlingen valgte 5 personer til bestyrelsen.

For at måtte opstille kræves mindst 25 stillere. ”Det antal har vi allerede nået”, siger en af initiativtagerne til Borgerlisten, Lars Thomsen fra Sæd og fortsætter: ”Der har været en række gode drøftelser om partiets politiske mærkesager. Vi har en god gejst og er nytænkende i vores tilgang til politiske handlingsplaner på en række områder. Det glæder vi os til at præsentere i den kommende valgkamp, på vælgermøder og hvor vi møder mennesker, der interesserer sig for Tønder Kommunes udfordringer og udvikling.”

Bestyrelsens sammensætning blev:
Andreas Hansen, Tønder, Hans Pilegaard, Tønder, Allan Peder Roost Aabling, Ottersbøl, Bente Jensen Ovesen, Øster Højst og Lars Thomsen, Sæd. Suppleant blev Sara Røll, Tønder. Bestyrelsen konstituerer sig i løbet af den kommende uge.
Borgerlisten har på nuværende tidspunkt 5 dygtige kandidater, som brænder efter at komme i gang. Kandidaterne er geografisk repræsenteret fra hele Tønder Kommune. Borgerlisten opfordrer flere til at melde sig som kandidater inden den 30. september.

Kandidaterne og deres baggrund og valgprogram kan læses på Borgerlistens facebookside (Borgerlisten i Tønder Kommune) og på hjemmesideadressen: http://www.borgerlistentoender.dk/

Ønskes yderligere oplysninger så kontakt:

Lars Thomsen. M: 23304250 eller
Thomas Ørting Jørgensen. M: 21653960 (74734024)

 

Udskriv Email

Pressemeddelelse 1 – august 2017.

Borgerlisten - din stemme – Tønder version 2.0!

”Ny kurs. Sæt kræfterne fri og barren højere. Lyt til og udvis respekt for borgernes ønsker, idéer og behov”. Med dette budskab lanceres en Borgerliste forud for Kommunalvalget den 21. november.

Initiativtagere til Borgerlisten er Thomas Ørting Jørgensen, Grøngård/Lydersholm og Lars Thomsen, Sæd. Der indkaldes til stiftende generalforsamling torsdag den 14. september kl. 17.00 i Tønderhallerne.

Hvorfor en Borgerliste?

I år fejrer kommunesammenlægningen sit 10 års jubilæum. I Tønder Kommune er meget gjort for at sikre en økonomi i balance og budgetter der holder. Svære beslutninger er taget. Skolenedlæggelser, samling af forvaltningen, løbende besparelser. Vilkårene har været vanskelige for byrådet i Tønder  Kommune. Dette anerkender initiativtagerne. Men at fortsætte i samme spor de næste 10 år vil være en falliterklæring.

Derfor udtaler initiativtagerne Lars Thomsen og Thomas Ørting Jørgensen:

- ’’Fortsætter vi i samme defensive spor vil affolkningen fortsætte, indtægterne til fællesskabet bliver færre, kvaliteten i skoler og ældrepleje vil blive ringere, flere sammenlægninger og besparelser vil blive nødvendige. En negativ spiral, der øger risikoen for, at vi hver især bliver os selv nærmest, at alle plejer særinteresser, at vi ender som kustoder for dagsturister. Kort sagt, at vi som kommune ender som bistandsklient’’.

Initiativtagerne fortsætter: ’’Vi skal som fællesskab turde tale højt om og konfrontere udfordringen, at vi bliver stadigt færre. Vi skal blive enige om en langsigtet og ambitiøs tilgang til hvad vi selv kan gøre for at vende udviklingen. Det ansvar kan vi ikke overlade til regering, folketing og Fonde. Det ansvar skal vi selv påtage os. Ikke kun på tværs af partier i Byrådet. Hver især. Vi skal turde sætte en ny kurs. Tønder version 2.0’’.

Vi kan ikke ophæve tyngdeloven - mange af vore unge vil søge mod de større uddannelsesbyer uanset hvad. Men vi kan sikre at vore børn og unge har de bedste forudsætninger for at klare sig godt i livet, at de bliver gode selvforsørgende samfundsborgere uanset deres valg. At de har jobmuligheder hvis de vælger at blive. Gør vi det, øges chancerne for at vi til gengæld tiltrækker nye familier der tilvælger en bedre balance mellem arbejds- og familielivet i visheden om at deres børn samtidig får de bedste muligheder for trivsel, dannelse og uddannelse. At de som familie bliver en del af et stærkt fællesskab. Trenden af børnefamilier der søger mod landet er nemlig stigende.

En anden trend er, at ressourcestærke seniorer frigør boligkapital og søger mod de landdistrikter der tilbyder stærke fællesskaber, kultur, natur, oplevelser og livskvalitet. Steder som samtidig giver dem mulighed for nemt at komme til Aarhus, København, Hamborg og Berlin eller ud i verden. Det meste af den ’pakke’ har vi mulighed for at tilbyde, hvis vi vil det. Det kræver en ny kurs.

Borgerlisten ønsker en kommune med mere nærdemokrati, borgerinddragelse og tillid mellem borgere og politikere. Byrådet skal udstikke rammerne og retningen for 4 år ad gangen og prioritere økonomien i forhold hertil. Forvaltningen skal facilitere og understøtte retningen, og Lokalråd/Borgerforeninger skal tage større ejerskab af egen bosætning og trivsel. ’’Systemet’’ og regneark må ikke tage magten fra borgerne og demokratiet.

Hvad vil vi?

Borgerlisten vil arbejde for at Kommunens strategi og måden vi tænker på tager udgangspunkt i at få vendt den vedvarende affolkning til øget bosætning. Kun derved kan der skabes øget velfærd og trivsel på den lange bane. Kun derved kan de politiske diskussioner og prioriteter ses i den rette sammenhæng.

Borgerlisten i Tønder Kommune ønsker at give mere selvbestemmelse til Lokalråd og Borgerforeninger i landsbyer og sogne for at skabe øget trivsel og bosætning så mange steder som muligt. Der skal tages særlige og større hensyn til sammenhængskraften og potentialet i vore landsbyer. Her skal kræfterne sættes fri og understøttes. Frivilligheden skal forkæles, Lokalråd og Borgerforeningerne skal være en drivkraft. Hjælp til selvhjælp.

Samtidig skal vi anerkende, at Tønder er hovedbyen og at vi alle har fordel af at Tønder By udvikles og vokser. Hvorfor; jo fordi Tønder by ikke konkurrerer med Toftlund, Skærbæk og Løgumkloster om nye borgere, nye uddannelser og statslige arbejdspladser, men med Esbjerg, Aabenraa, Haderslev, Vejen osv.

Borgerlisten arbejder derfor for:

Øget decentralisering og lokalt ejerskab:

- vi vil tage initiativ til at der for hvert sogn eller landsbyklynge laves en dynamisk trivsels- og bosætningsstrategi, som de enkelte Lokalråd/Borgerforeninger tager ejerskab af, og som kommunen stiller ressourcer og budget til rådighed for. De enkelte Lokalråd/Borgerforeninger skal have en dedikeret kontaktperson i Forvaltningen som hjælper med at få tingene til at ske.

- vi skal blive de bedste til at gennemføre lokale projekter og prioriteringer ved en målrettet indsats, der sikrer størst mulige bidrag fra Fonde og Puljer mv.

- vi ønsker at der for Tønder, Skærbæk, Toftlund og Løgumkloster udarbejdes specifikke strategier for øget bosætning, trivsel, uddannelser, handel og turisme.

Skoler af høj kvalitet:

- vi ønsker at der investeres målrettet og ambitiøst i Distriktsskolerne for over en årrække at løfte trivsel og faglighed over landsgennemsnittet. Som sikrer, at vi tilbyder de bedste skoler i Sønderjylland og at vore børn bliver de bedste i Danmark til tysk. At Distriktsskolerne sammen med fri- og privatskolerne indgår som en hjørnesten i vor fælles ambition om at vende befolkningsudviklingen

- vi arbejder for at Distriktsskolernes bestyrelser og ledelser bliver sat fri til at sikre, at målsætningerne opnås ud fra de enkelte distrikters forskellige præmisser. Vi skal anerkende, at skolernes ledelse og lærere er de professionelle i et læringsmiljø.

- vi arbejder for at der føres en aktiv kultur-, fritids- og ungdomspolitik, der sikrer optimale rammer for udfoldelse og læring i de enkelte distrikter.

- med et bredt serviceniveau, gode børnepasningstilbud, klub- og aktivitetstilbud samt en nuanceret uddannelsespolitik med indhold og kvalitet i folkeskolen

 

En tryg og værdig ældrepolitik:

-der tager udgangspunkt i de ældres liv og potentiale, og som giver mere autoritet og frihed til ledelse og medarbejdere til at skabe den bedst mulige trivsel for den enkelte indenfor de givne rammer

Handel og Turisme som drivkraft:

- at den smukke natur, Europas bedste strande, Vadehavet og Marsken, de gode råvarer, vor historie og store kulturværdier omsættes til øget bosætning, øget turistomsætning og flere jobs. Vi skal sikre en ambitiøs og målrettet - ikke forkromet -  strategi for, hvordan vi opnår et langt større udbytte af vort potentiale. Der vil opstå dilemmaer om, hvor balancen skal ligge mellem fællesskabets interesser, og særinteresser. Dem skal vi turde diskutere  åbent og i konteksten af den overordnede ambition om øget bosætning og bedre velfærd

-strukturen for hvordan vi bedst udvikler Handel, Turisme og Erhverv skal gøres mere enkel (færre siloer), mere ambitiøs, mere professionel. Samarbejdet mellem erhvervs- handels og turistlivets aktører og Byråd/Forvaltning som facilitatorer, skal optimeres, og målrettes den overordnede strategi om øget bosætning. Også her skal vi turde tage et opgør med sognerådspolitik og særinteresser

Sønderjylland og det grænseoverskridende samarbejde:

- at styrke samarbejdet med de øvrige 3 kommuner i Sønderjylland om en fælles tilgang til infrastrukturprojekter, udflytning af statslige arbejdspladser, markedsføring af Sønderjylland vis-a-vis Folketinget og Regionen, og om en styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde

- et styrket samarbejde om øget investering i bredbånd og mobildækning overalt, så entreprenører, der arbejder hjemmefra altid er sikret optimale betingelser for at lave forretning. Ofte er kombinationen af en ude og en hjemmearbejdende netop den styrke og mulighed vi har at tilbyde familier der ønsker en bedre balance i familielivet. Optimal bredbånds- og mobildækning er en forudsætning for at vi kan omsætte potentialet i den hastigt voksende deleøkonomi til øget bosætning.

 

Kandidaterne på Borgerlisten ønsker

- at være borgernes repræsentanter og talerør i byrådssalen og udvalgsværelserne

- at udvise rettidig omhu og fremme en bæredygtig udvikling

- at arbejde for at sikre borgerne en hurtig, smidig, velkvalificeret og venlig sagsbehandling

- at skabe en kommune, hvor det er godt at være borger og medarbejder

- at arbejde for en hel kommune, hvor der udvises respekt for og tages hensyn til de mindre lokalområders særkender, ønsker og behov

 

Med venlig hilsen

 

Thomas Ørting Jørgensen

M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

P: 747734024/21653960

&

Lars Thomsen

M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

P: +45 2330 4250

Udskriv Email